ஈச்ச மரம்( Indian Date Palm)

Indian-Date-Palm-Bharal-Morni-hills

English Name Tamil Name Botanical Name
Indian Date Palm ஈச்ச மரம் Phoenix sylvestris

Indian_Dates_-_panoramio

மற்ற பெயர்கள் : ஈந்துபனை, காட்டீஞ்சு, ஈச்சம், ஒயில்ட் டேட் பாம், டேட் சுகர் பாம், இண்டியன் ஒயில்ட் டேட், இண்டியன் ஒயின் பாம், சில்வர் டேட் பாம், சுகர் டேட் பாம், சுகர் பாம்

inidian date palm tree

பொது விவரம் : 

  • ஈச்சமரமானதுவிதைகள்மூலமேஇனப்பெருக்கம்செய்யப்படுகின்றன. அதாவதுபறவைகள்மற்றும்பிறஉயிரினங்கள்மூலம்இதன்விதைகள்பரவுகின்றன. இதுவளர்வதற்குமழைநீர்மட்டுமேபோதுமானதாகஇருக்கும்.