குருந்த மரம்(Wild Orange)

orange

English Name Tamil Name Botanical Name
Wild Orange குருந்த மரம் Capparis mitchellii

தாயகம் : இந்தியா

மண் வகை : ஆற்றோரங்களில் வளரும் மரம்

தாவர குடும்பம் : ரூடேசி

மற்ற பெயர்கள் : காட்டுநாரத்தை, கடா நாரத்தை, காட்டு எலுமிச்சை, காட்டு நாரங்கம், காட்டு கொளுஞ்சி

பொது விவரம் :

  • குருந்தமரம்நாரத்தைவகையைச்சேர்ந்தமுள்ளுடையசிறியமரம். 
  • இதுஒருபூக்கும்தாவரஇனமாகும். வெண்ணிறமலர்களையும், உருண்டையானகாய்களையும், தண்டில்முள்ளும்உள்ளமரமாகும்.
  • இதன்இலைகள்பச்சைமற்றும், வெளிறியவெள்ளைநிறம்கலந்ததுபோல்காணப்படுகிறது.
  • இந்த மரம் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் பூ பூக்கும்