Bird Attractive Trees

முருங்கை மரம்(Drumstick tree)
English Name Tamil Name Botanical Name Drumstick tree முருங்கை மரம் Moringa Oleifera Lamk இந்தியா முழுவதிலும் வளரும் மரமாகும். எனினும் தென்னிந்தியாவில் அதிகமாக...
Continue Reading »