All posts by adminyib

Bastard Teak flower (scientific name: Butea monosperma) beautiful orange flowers bloom on a tree with blue sky.

பரசு மரம் (Bastard teak tree)

Bastard Teak flower (scientific name: Butea monosperma) beautiful orange flowers bloom on a tree with blue sky.
Bastard Teak flower (scientific name: Butea monosperma) beautiful orange flowers bloom on a tree with blue sky.
English Name Tamil Name Botanical Name
Bastard teak tree பரசு மரம் Butea monosperma

தாயகம் : இந்தியா, பங்களாதேஷ், நேபாளம், இலங்கை

மண் வகை : கரிசல் மண், கடலோர மாண், வாய்க்கால் ஒரம் உள்ள மண்ணில் வளரும் மரம்

தாவர குடும்பம் : பபேசியே

மற்ற பெயர்கள் : பலாசு, பொரசு, புரசைBastard teak tree2

பொது விவரம் :

 • பரசு மரம் பெரிய அகன்ற கிளைகளையுடைய மரம்.
 • இலையுதிர்தன்மைக்கொண்டமரமாகும்.
 • வெளிர்சாம்பல்நிறமரப்பட்டையைஉடையமரம்.
 • அடர்சிவப்புநிறப்பூக்களைகொண்டவை.
 • இந்தமரம்ஒளியைவிரும்பக்கூடியமரம்.
 • வறட்சிமற்றும்பனியைத்தாங்கிவளரும்மற்றும்மறுதாம்பின்மூலம்வளரும்இயல்புடையது.
Teak Tree

தேக்கு மரம்(Teak Tree)

Teak Tree

English Name Tamil Name Botanical Name
Teak Tree தேக்கு மரம் Tectona grandis

தாயகம் : தென் கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்

மண் வகை : செம்மண்ணில் வளரும் மரம்

தாவர குடும்பம் : லேமியேசியே

Teak Tree2

பொது விவரம் :

 • உலகில்மதிப்புவாய்ந்தமரஇனங்களில்தேக்குமரமும்ஒன்றாகும்.
 • தேக்குமரம்கடல்மட்டத்திலிருந்து 1200 மீஉயரம்வரையிலுள்ளநிலப்பகுதியல்நன்குவளரும்.
 • ஆண்டுமழையளவு 750 மி.மீமுதல் 2500 மி.மீ.வரைமழைபெறும்இடங்களில்நன்குவளர்கிறது.
 • இம்மரம்நல்லவடிகால்வசதியுள்ளஆற்றுவண்டல், மணல்கலந்தநிலங்கள், செம்மண்நிலங்கள், செம்புறைமண்நிலங்கள்மற்றும்மணல்கலந்தகளிமண்நிலங்களிலும்நன்குவளரும்.
Indian Rosewood Tree

தோதகத்தி மரம் (Indian Rosewood Tree)

Indian Rosewood Tree

English Name Tamil Name Botanical Name
Indian Rosewood Tree தோதகத்தி மரம் Dalbergia sissoo

தாயகம் : இந்தியா

மண் வகை : ஈரச் செழிப்பான மண்ணில் வளரும் மரம்

தாவர குடும்பம் : பாபேசி

மற்ற பெயர்கள் : ஈட்டி, நூக்கம், கலாசிசாம், கரிவிட்டி, இருகுடு செட்டு, பெட்டி

Indian Rosewood Tree2

பொது விவரம் :

 • தோதகத்திஒருகடினமானமரம். அதாவதுஉளி, இழைப்புளி, ரம்பம்போன்றமரவேலைசெய்யபயன்படுத்தும்கருவிகளைதோதகத்திமரத்தில்பயன்படுத்தும்போதுகவனத்துடன்பயன்படுத்தவேண்டும். இல்லையெனில்இந்தக்கருவிகள்முனைமழுங்கவும்அல்லதுஉடையவும்அதிகம்வாய்ப்புள்ளது. ஏனென்றால்அவ்வளவுகடினமானமரம்தோதகத்திஎனலாம்.
Albizia Lebbeck2

வாகை மரம்(Albizia Lebbeck)

Albizia Lebbeck2

English Name Tamil Name Botanical Name
Albizia Lebbeck வாகை மரம் Albizia lebbeck

தாயகம் : தெற்காசியா

மண் வகை : பரவலான மண்வகைகளில் வளரும் மரம்

தாவர குடும்பம் : பபேசியே

மற்ற பெயர்கள் : சரஸ், கோக், வாகா, காலோ சிரிஸ், டினியா

Albizia Lebbeck

பொது விவரம் :

 • வாகை மரத்தின் முதிர்ந்த காயும், அதன் சலசலக்கும் ஓசையும் ஒரு சிறப்பாக உள்ளது. கோடைக்காலம் தொடங்கினால் இந்த மரத்தின் இலைகள் உதிர்ந்து விடும்.
 • வாகைமரமானதுவிதை, வேர்க்குச்சி, நாற்றுபோன்றவற்றின்மூலம்உற்பத்திசெய்யப்படுகிறது.
 • இதுபலத்தண்டுகளையுடையதாகவும், பரந்துவளரக்கூடியதாகவும்உள்ளது. 
venga maram

வேங்கை மரம்(Vengai Tree)

venga maram

English Name Tamil Name Botanical Name
Vengai Tree வேங்கை மரம் Pterocarpus marsupium

தாயகம் : இந்தியா

மண் வகை : அனைத்து வகையான மண்ணிலும் வளரும் மரம்

தாவர குடும்பம் : பபேசியே

பொது விவரம் :

 • மரங்கள்நமக்குஎல்லாவகைகளிலும்நன்மைமட்டுமேசெய்கிறது. ஒவ்வொருமரமும்தனிசிறப்புவாய்ந்தவை. அந்தவகையில்இந்தவேங்கைமரம்தனிசிறப்புவாய்ந்தது. 
 • இந்தியா, நேபாளம், இலங்கைஆகியநாடுகளைத்தாயகமாகக்கொண்டதுவேங்கைமரம்.
 • வேங்கைமரம் 30 மீஉயரம்வரைவளரக்கூடியது.
 • இந்தியாவின் கேரள-கர்நாடக எல்லையில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளிலும் இலங்கையின் மத்திய மலைநாட்டிலும் காணப்படுகிறது.
Gooseberry tree2

பெரிய நெல்லி மரம்( Gooseberry tree)

Gooseberry tree

English Name Tamil Name Botanical Name
 Gooseberry tree பெரிய நெல்லி மரம் Phyllanthus emblica

தாயகம் : இந்தியா

மண் வகை : ஈரமான வளமுள்ள மணல்சாரி மண்ணில் வளரும் மரம்

தாவர குடும்பம் : யுபோர்பியேசி

மற்ற பெயர்கள் : அரிநெல்லி, காட்டு நெல்லி

Gooseberry tree2

பொது விவரம் :

 • பெருநெல்லிஉயரமானஇலையுதிர்மரம். இதன்காய்கள்சதைப்பற்றுடனும், உருண்டையாகஆறுபிரிவாகப்பிரிந்தும், வெளிரியபசுமைநிறத்திலோஅல்லதுமஞ்சளாகவோகாணப்படும்.
 • இதில் பனாரசி, என்ஏ 7, கிருஷ்ணா, கஞ்சன், சக்கயா மற்றும் பிஎஸ்ஆர் போன்ற ரகங்கள் உள்ளன.
 • இம்மரத்தினைவளர்ப்பதன்மூலம்மண்சரிவு, மண்அரிப்புஏற்படுவதைத்தவிர்த்துமண்ணின்தன்மைகெடாமல்பாதுகாக்கலாம்
monkey jack fruit2

பலா மரம்( Monkey Jack Tree)

monkey jack fruit2

English Name Tamil Name Botanical Name
 Monkey Jack Tree பலா மரம் Artocarpus lacucha

தாயகம் : இந்தியா

தாவர குடும்பம் : மோரேசி

மற்ற பெயர்கள் : இலகுசம், இராப்பலா, சோலைப் பாக்கு, டினிப்பலவு, பதார், சுரப்பனாஸ், சிம்பா, லக்கூச்சம், புளிஞ்சக்கா

monkey jack fruit

பொது விவரம் :

 • குரங்குப்பலா, வெப்பமண்டலம்மற்றும்மிதவெப்பமண்டலப்பகுதிகளுக்குஏற்றது.
 • புதிதாகவிதைகளைஎடுத்தவுடன்விதைக்கவேண்டும்.
 • ஒருபழத்தில் 20 முதல் 30 விதைகள்உள்ளன.
 • ஒடைக்கரைகளில், இந்தமரங்களைவளர்க்கலாம். இளம்செடிகளைசூரியனின்வெப்பத்திலிருந்துபாதுகாக்கவேண்டும்.
Gmelina Arborea Tree2

குமிழ் மரம்(Gmelina Arborea Tree)

Gmelina Arborea Tree2

English Name Tamil Name Botanical Name
Gmelina Arborea Tree குமிழ் மரம் Gmelina arborea

தாயகம் : இந்தியா

தாவர குடும்பம் : லேமியேசியேபயன்கள் 

Gmelina Arborea Tree

பொது விவரம் :

 • குமிழ்மரத்தின்இலைதழைகள்கால்நடைகளுக்குதீவனமாகபயன்படுகிறது.
 • தீப்பெட்டிமற்றும்தீக்குச்சிதயாரிக்கவும், ஒட்டுப்பலகைசெய்யஇந்தமரம்ஏற்றதாகும்.
 • மரத்துண்டுகள்பழுப்புமஞ்சள்நிறமுடையதாகவும், எளிதில்அறுக்கக்கூடியதன்மையுடையதாகஇருப்பதாலும்பலவிதமானகைவினைப்பொருட்கள்மற்றும்மரச்சாமான்கள்செய்யஉகந்தமரமாகும்.
 • குமிழ்மரத்தின்வேர்கள்வலிப்புநோய்க்குமிகசிறந்ததீர்வாகும்.
Indian coral tree

கல்யாண முருங்கை(Indian coral tree)

Indian coral tree

English Name Tamil Name Botanical Name
Indian coral tree கல்யாண முருங்கை Erythrina variegata

தாவர குடும்பம் : ஃபேபேசேயே

மற்ற பெயர்கள் : முள்முருங்கை, முருக்க மரம், கல்யாண முருக்கன், முள் முருக்கு

Indian coral tree2

பொது விவரம் :

 • கல்யாண முருங்கை தமிழகமெங்கும் வேலிகளில் வைத்து வளர்க்கிறார்கள்.
 • மிளகுக்கொடிகளைப்படரவிடஇதைவளர்ப்பார்கள். காப்பிப்பயிர்களுக்குஇடையில்நிழலுக்காகவளப்பார்கள்.
 • இதுசுமார் 85 அடிஉயரம்வரைவளரக்கூடியது. இதன்இலைகள்அகன்றும்பெரிதாகவும்இருக்கும். ஒருகாம்பில்மூன்றுஇலைகள்காணப்படும். மேல்பகுதியில்ஒன்றும், இருபக்கமும்இரண்டும்காணப்படும்.
Mahua Tree

இலுப்பை மரம்(Mahua Tree)

Mahua Tree2

English Name Tamil Name Botanical Name
Mahua Tree இலுப்பை மரம் Madhuca longifolia

தாயகம் : இந்தியா

மண் வகை : வண்டல் மண்ணில் வளரும் மரம்

தாவர குடும்பம் : சப்போட்டேசியே

Mahua Tree

பொது விவரம் :

 • இலுப்பைவிதையிலிருந்துபிழிந்தெடுக்கப்படும்எண்ணெய், இலுப்பெண்ணெய்எனப்படுகின்றது.
 • இலுப்பைமரம்வெப்பமண்டலமரவகையைச்சேர்ந்தது. கோடைகாலத்தில்இலையைஉதிர்த்துவிடும்.
 • சப்போட்டாதாவரகுடும்பத்தைசேர்ந்தது. இலைகள்சப்போட்டாஇலையைஒத்திருக்கும்.
 • நூறுஅடிக்குமேல்வளரக்கூடியது. சப்போட்டாகுற்றுசெடிஅல்லதுகுற்றுமரவகையைச்சேர்ந்த்து, ஆனால்இலுப்பமிகஉயரமாகவளரும்.